Novinky
Torzá s polohovateľnými rukami

Nová kolekcia dámskych a pánskych torz s dreveným polohovateľnými rukami.

viac

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Úvod InformáciePrehlásenie o ochrane osobných údajov

Záležitosť ochrany osobných údajov a ich dôvernosť berieme veľmi vážne a držíme sa príslušných štátnych i európskych nariadení o ochrane osobných údajov. Najdôležitejšie aspekty nášho spracovania osobných údajov vysvetľujeme nižšie.

 

Vaše osobné údaje spracovávame a využívame len s Vaším výslovným súhlasom a striktne podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naša spoločnosť, Figuríny Sk s.r.o., IČO: 44774354, so sídlom Ústecko - Orlická 2346/20, Poprad 058 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: SRo, vložka číslo: 21605/P, je tzv. správcom osobných údajov a je registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov a spracováva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, pohlavie, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, kontaktná adresa a štát, a to za účelom oslovovania o nových produktoch.

 

1. Aké osobné údaje uchovávame?

Uchovávame tie informácie, ktoré sme od Vás so súhlasom získali, napríklad, keď ste sa zaregistrovali do e-shopu, zúčastnili sa súťaží, keď ste si objednali zasielanie noviniek prostredníctvom e-mailových správ alebo keď nás kontaktujete. Ďalej rovnako zaznamenávame informácie o Vašich záujmoch prostredníctvom analýzy Vašich kliknutí na webových stránkach a v e-mailových správach, ktoré od nás dostanete. V okamihu, kedy nás po prvýkrát kontaktujete, vytvoríme si v našej databáze Váš profil. Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám neskôr pridáte, sa v ňom rovnako ukladajú. Zákazník svojou registráciou vyhlasuje, že vyššie uvedeným informáciám porozumel a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že bol poučený o existencií práv dotknutej osoby v súlade s platnou právnou úpravou.

 

2. K čomu tieto údaje využívame?

Tieto údaje využívame pre účely výskumu trhu i pre marketingové účely, tj. individuálnu tvorbu a zasielanie vybraných informácií poštou, e-mailom alebo prostredníctvom textových správ, ponúkaní výrobkov a služieb a zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov.

 

3. Ako dlho sa osobné údaje archivujú?

Ukladáme všetky informácie, ktoré nám zašlete po tak dlhú dobu, čo máte záujem o zasielanie našich reklamných informácií. Najčastejšie sú osobné údaje spracovávané na dobu do odvolania Vášho súhlasu, najdlhšie však na dobu 3 rokov. Pokiaľ si už viac neprajete, aby sme využívali Vaše údaje, samozrejme okamžite a bezplatne splníme túto Vašu požiadavku (viď. časť 5).

 

4. Môžete zistiť, aké údaje o Vás vedieme?

Áno. Môžete kedykoľvek získať informácie o údajoch, ktoré si o Vašej osobe evidujeme podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

5. Môžete zažiadať o vymazanie údajov evidovaných o Vašej osobe?

Áno. Súhlas je možné písomne kedykoľvek odvolať a správca údaje zlikviduje. Každý je, v prípade že dôjde k zmene jeho osobných údajov, povinný aktualizovať svoje osobné údaje. Môže tak urobiť po prihlásení sa na svoj účet na našich internetových stránkach spoločnosti Figuríny Sk alebo elektronicky zasielaním na e-mail: info@figuriny.sk

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený do odvolania tohto súhlasu, najdlhšie však na dobu 3 rokov. Zákazník má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

6. Predávame Vaše osobné údaje tretím stranám?

Nie, Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu či bez Vášho predchádzajúceho informovania nepredávame žiadnym tretím stranám k ďalšiemu využitiu, hlavne Vaše osobné údaje nie sú predávané, prenajímané ani vymieňané. Vaše osobné údaje poskytnuté spoločnosti Figuríny Sk budú poskytnuté iným prevádzkovateľom, tretím stranám a sprostredkovateľom výlučne v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim s obchodnou spoločnosťou Figuríny Sk na vernostnom programe, zasielateľské spoločnosti a pod. V prípade, ak dôjde k doplneniu alebo zmene zoznamu subjektov podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, členovia vernostného programu spoločnosti Figuríny Sk budú o tejto zmene bezodkladne informovaní na webových stránkach obchodnej spoločnosti Figuríny Sk, kde bude vždy uverejnený aktuálny zoznam subjektov.

 

7. Bezpečnosť osobných údajov

Všetky osobné údaje sú uložené na serveroch s vysokou úrovňou bezpečnosti a sú chránené proti zneužitiu zo strany nepovolaných osôb. Rovnako tak naša spoločnosť dodržuje i ďalšie bezpečnostné opatrenia slúžiace k ochrane osobných údajov.

 

Radi by sme Vás informovali, že dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad pre ochranu osobných údajov, kde je spoločnosť Figuríny Sk s.r.o. registrovaná a vedená ako tzv. informačný systém e-shop. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07, Slovenská republika, www.uoou.sk, je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracovávaní ich osobných údajov. Pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Copyright 2018 - 2024 © figuriny sk