Novinky
Torzá s polohovateľnými rukami

Nová kolekcia dámskych a pánskych torz s dreveným polohovateľnými rukami.

viac

Ochrana osobných údajov

Úvod InformácieOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov zákazníkov - všeobecné informácie.

 Informácie o spracúvaní osobných údajov

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ internetového obchodu figuriny.sk spoločnosť:

Figuríny Sk s.r.o.
Ústecko-Orlická 2346/20
058 01 Poprad

IČO: 4477435
DIČ: 2022824485
IČ DPH: SK2022824485

zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, vložka č. 21605/P, oddiel Sro, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv dotknutej osoby súvisiacich so spracovaním jej osobných údajov.

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj:

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96Účely a doby spracovania osobných údajov

Účel Právny základ podľa GDPR Vysvetlenie účelu a doba spracovania
Nákup a dodanie tovaru Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR Pokiaľ u nás nakúpite tovar, evidujeme tieto vaše osobné údaje : meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa dodania a fakturácie, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.
Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter) Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR Pri zasielaní newsletterov na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu. Doba spracovania osobných údajov je do odvolania súhlasu alebo 3 roky bez obnovenia súhlasu.
Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter) existujúcim zákazníkom Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách Náš marketingový newsletter zameriavame na existujúcich zákazníkov, ktorých kontaktnú emailovú adresu sme získali v súvislosti spredajom podobných (resp. identických) tovarov a služieb. Z odberu noviniek newslettrom je možné kedykoľvek sa odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v každom marketingovo zameranom emaily, alebo . Dané spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Doba spracovania osobných údajov je 3 roky od posledného zrealizovaného nákupu tovaru.
Účtovné a daňové účely (účtovná agenda) Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Z predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa napr. v účtovných dokladoch, záznamoch alebo podkladoch (napr. v rámci faktúr). Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy.
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojitosti s čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR V ojedinelých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor), čo považujeme za náš oprávnený záujem. Takéto spracúvanie môže zahŕňať aj nahrávanie Vašej telefonickej komunikácie s našimi operátormi alebo komunikáciu alebo súčinnosť s orgánmi verejnej moci.

 

 

Práva dotknutej osoby

 • Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho.
 • Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 • Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.
 • Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho.
 • Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov.
 • Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.
 • Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.
 • Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.
 • Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 • Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.
 • Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. : +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti

b) elektronicky zaslaním e-mailu na obchod@figuriny.sk

c) telefonicky na čísle + 421 905 350927Vašu žiadosť vybavíme bezplatne v lehote do jedného mesiaca. Uvedená lehota sa môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace, s ohľadom na komplexnosť žiadostí a počet žiadostí . O predĺžení lehoty vás budeme informovať do jedného mesiaca od podania žiadosti spolu s odôvodnením zmeškania lehoty.


Súbory cookies na našej stránke.

 

Cookies je krátky textový súbor, ktorý sa ukladá do vášho počítača pri prehliadaní webových stránok. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať obsah súboru a podľa neho zistiť, napr. ktoré stránky ste navštívili, či máte niečo v košíku alebo či ste prihlásení. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie. Cookies sú nutné pre správne fungovanie väčšiny rozsiahlejších stránok na internete.

Na našich stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

Aké cookie používame ?

Google Analytics 2 roky Cookies tretej strany Google Analytics - reklamné štatistiky a štatistika návštevnosti, ktoré nám pomáhajú zlepšovat kvalitu našich webových stránok. Tento soubor cookies zhromažďuje informácie v anonymnej podobe, rovnako vaša IP adresa je anonymizovaná
Google Adwords 2 roky Cookies tretej strany Google Adwords - identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google pre opätovné zacielenie reklamy (retargeting)Zablokovanie / aktivovanie alebo vymazanie súborov cookiesProstredníctvom nastavení prehliadača môžete obmedziť alebo zablokovať súbory cookies.

Ak vôbec nechcete, aby webové stránky vo vašom počítači ukladali súbory cookies, môžete si nastavenia prehliadača prispôsobiť tak, že dostanete upozornenie vždy predtým, než sa súbor cookies uloží. Podobne môžete prispôsobiť nastavenia tak, aby prehliadač odmietal všetky súbory cookies alebo len súbory cookies tretích strán. Môžete tiež odstrániť každý súbor cookies, ktorý už bol uložený. Nastavenia je nutné prispôsobiť samostatne pre každý prehliadač a počítač, ktorý používate.

Ak súbory cookies nechcete, nemôžeme zaručiť bezchybné fungovanie našej webovej stránky. Niektoré funkcie na tejto stránke môžu byť znefunkčnené a niektoré webové stránky nebudete môcť zobraziť. Navyše ak odmietnete súbory cookies, neznamená to, že už neuvidíte žiadne reklamy. Reklamy akurát nebudú prispôsobené vašim záujmom a budú sa častejšie opakovať.

Každý prehliadač má vlastný spôsob prispôsobenia nastavení. V prípade potreby využite na prispôsobenie nastavení funkciu pomocníka prehliadača.


Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.

 

 

 

Copyright 2018 - 2023 © figuriny sk